KSZU

HISTÓRIA ZBORU

Košický spevácky zbor učiteľov Košický spevácky zbor učiteľov vznikol v r. 1948 pod názvom Spevokol košických učiteľov. Od r. 1958 paralelne s ním pracoval Okresný učiteľský spevokol Košice - vidiek až do roku 1964, keď došlo k zlúčeniu oboch súborov. Neskoršie v roku 1967 spojené zbory prijali názov Košický spevácky zbor učiteľov. V rokoch 1964-1972 zbor umelecky viedol Vojtech Adamec, dirigent Košického rozhlasového orchestra a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Bratislave. Pod jeho vedením sa Košický spevácky zbor učiteľov v krátkom čase zaradil medzi najlepšie vokálne súbory na Slovensku. V roku 1964 absolvuje svoj prvý umelecký zájazd do zahraničia. Súbežne so zvyšovaním technickej úrovne a hlasových dispozícií zboru sa zvyšovali aj jeho umelecké ambície. Svoj repertoár doplňuje o náročnejšie diela klasickej a modernej vokálnej tvorby. V r. 1966 s úspechom interpretuje Händlovo Cecílske oratórium, kantátu pre zbor a orchester Svadba Jánošíkova od J. L. Bellu a pod. Umelecká orientácia zboru nadobudla vyhranený smer, ktorý svedčí o jeho vysokých ambíciách, ale aj o vysokej technickej vyspelosti. V jeho repertoári sa pravidelne objavujú vokálne skladby skladateľov: Suchoňa, Cikkera, Smetanu, Dvořáka, Černohorského, Čajkovského, Šostakoviča, Mozarta, Monteverdiho, Händla, Palestrinu, Frescobaldiho, Kodálya, Baumanna, Bartóka, Thompsona, Seghizziho, Lassa, Skazovského a pod.

V roku 1968 zboru udelil prezident ČSSR štátne vyznamenanie "Za vynikajúcu prácu". Je nositeľom "Ceny mesta Košíc" a ďalších národných cien a čestných uznaní.

Svoju prvú medzinárodnú súťaž absolvoval v rakúskom Spittal/Drau v r. 1970, kde získal II. a III. cenu, pričom rakúsky denník Kleine Zeitung o ňom napísal: "S určitosťou možno tvrdiť, že je to najmuzikálnejší zbor celej súťaže." V roku 1972 sa zúčastnil medzinárodnej súťaže speváckych zborov v Gorízii v Taliansku, kde sa opäť stal laureátom dvoch medzinárodných cien súťaže. Tento výrazný úspech zopakoval v roku 1976 aj v Arezze.

V rokoch 1972-76 bol umeleckým vedúcim zboru Ondrej Lenárd, šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Po ňom v r. 1976 preberá umelecké vedenie zboru Karol Petróczi, koncertný majster Štátnej filharmónie v Košiciach. Počas svojho umeleckého pôsobenia v zbore dokázal naštudovať a premiérovo uviesť okolo 60 vokálnych skladieb vrátane rozsiahlych pastorálií na vianočné koncerty, Mozartovej Korunovačnej omše, ktoré zbor spieval za sprievodu Štánej filharmónie v Košiciach. V rokoch 1988-90 mimoriadne úspešne s ním spolupracoval Róbert Stankovský, pod ktorého vedením zbor v roku 1988 získal Zlatý veniec mesta Bratislavy.

Vedúcim zboru od r. 1959 až do roku 1994 bol zaslúžilý učiteľ Ján Žabka, ktorý zabezpečil do zboru najlepšie umelecké osobnosti do funkcie dirigentov. Počas svojho pôsobenia v zbore zorganizoval vyše 800 koncertov a vystúpení doma i v zahraničí. Zrealizoval 34 koncertných turné do 14-tich európskych štátov, v ktorých sa vystúpenia KSZU stretli s priaznivým ohlasom poslucháčov i umeleckej ktritiky. Po 36 rokoch aktívneho spievania a vedenia zboru odovzdáva v roku 1994 žezlo MUDr. Pavlovi Vileníkovi, ktorého v roku 1995 strieda predseda zboru Ing. Ladislav Kucko. Žabkova historická zásluha na skutočnosti, že KSZU sa stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života Košíc ostáva trvalá.

Od marca 2000 prevzal vedenie zboru Pavol Spišský.

Rok 1994 bol prelomovým rokom v živote zboru. KSZU prestal byť príspevkovou organizáciou Spoločensko kultúrneho centra v Košiciach, ktoré ukončilo svoju činnosť. Zbor prestal byť finančne dotovaný, je odkázaný na veľkorysosť sponzorov, príspevky vlastných členov a výťažky zo svojich vystúpení.

Ocenenia za ostatné obdobie: